Paul BOESMANS , Notaris te Koersel

 

Paul BOESMANS

Notaris te Koersel

Registratiebelasting in het Vlaams Gewest

De registratiebelasting wordt berekend op de overeengekomen prijs, verhoogd met de bedongen lasten, en bedragen normaal 6% voor de aankoop van de enige eigen gezinswoning. Dit tarief is niet langer afhankelijk van het kadastraal inkomen van uw woning.

 

U geniet 6% voor de aankoop indien:

  • de aankoop door één (of meerdere) natuurlijke persoon (personen) gebeurt
  • de aankoop een gezinswoning betreft. Het moet om een bestaande woning gaan, dat hoofzakelijk dient of zal dienen voor de huisvesting van één gezin of een persoon; bouwgronden zijn dus uitgesloten van het gunstregime
  • de koper of kopers nog geen volledige en volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond zijn
  • het om de aankoop van de hele volle eigendom gaat
  • het een zuivere aankoop betreft; ruil of onttrekking aan een vennootschap komen dus niet in aanmerking
  • de koper op het adres van de gekochte woning ingeschreven wordt in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister, binnen de twee jaar na het verlijden van de notariële aankoopakte

Opgelet: voor de aankoop van een onroerend goed dat niet onder deze voorwaarden valt, is het tarief van 10% nog altijd van toepassing!

 

Nieuwe rechtenvermindering

Voor gezinswoningen tot en met 200.000 euro, wordt er een rechtenvermindering (korting) van 5.600 euro voorzien.

Voor gezinswoningen gelegen in de Vlaamse kernsteden en de Vlaamse Rand rond Brussel wordt het grensbedrag verhoogd tot 220.000 euro.

Ook kopers die recht hebben op een verlaagd belastingstarief van 5% (in het kader van energetische renovatie) hebben eveneens recht op deze vermindering. Dit komt dan neer op een korting van 4.800 euro.

 

Vermindering registratietarief voor Ingrijpende Energetische Renovatie

Het standaardtarief kan worden verminderd tot 5% indien de woning voor een belangrijk deel energetisch wordt gerenoveerd (“Ingrijpende energetische renovatie”) binnen de 5 jaar na de aankoop van de woning.

Meer informatie over de voorwaarden van Ingrijpend energetische renovatie kan je terugvinden op www.energiesparen.be/EPB-pedia/indeling-gebouw/IER.

Voor een de aankoop van een gezinswoning dat ook een beschermd monument is, bedraagt het tarief 1%, mits minstens 5% investering in behoud van het onroerend erfgoed.

Voor de aankoop van een woning die voor minstens 9 jaar in verhuur wordt gegeven aan een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) bedraagt het tarief eveneens 7%.

 

Meeneembaarheid

In bepaalde gevallen kan men genieten van een vermindering van de te betalen registratiebelasting.
“Meeneembaarheid” betekent dat u de voor uw 'oude' woning betaalde registratie in mindering kan brengen van de registratiebelasting die u verschuldigd bent bij de aankoop van een 'nieuwe' woning. Vandaag kan dat tot een bedrag van 12.500 euro (dat bedrag wordt geïndexeerd).

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .