Paul BOESMANS , Notaris te Koersel

 

Paul BOESMANS

Notaris te Koersel

Handelshuur van korte duur (Vlaanderen)

Het Belgisch huurstelsel voorziet in het decreet “houdende de huur van korte duur van handel en ambacht”. Dit is een specifiek stelsel dat van toepassing is op handelszaken die niet de bedoeling hebben om permanent te blijven bestaan. Het gaat met andere woorden om pop-up’s. Deze regels gelden enkel voor Vlaanderen.

 

Toepassingsgebied

Het decreet is van toepassing op de huur van onroerende goederen die hoofdzakelijk gebruikt worden voor het uitoefenen van handel of ambacht en die uitdrukkelijk gesloten zijn voor een termijn die gelijk of korter is dan één jaar.

Het is van belang om in de overeenkomst voldoende te benadrukken dat de overeenkomst van korte duur is. Zo niet zou de overeenkomst wel eens ongewenst onder de regels van de handelshuur kunnen vallen. Aarzel niet om je tot de notaris te wenden indien je vragen hebt over het opstellen van de overeenkomst.

 

Opzeggingsmogelijkheden

Het nieuw huurregime bevat soepele opzegginsmogelijkheden: De huurder kan te allen tijde de huur beëindigen, mits hij een maand van tevoren opzegt via een gerechtsdeurwaardersexploot of een ter post aangetekende brief. Deze regel geldt niet voor de verhuurder. Uiteraard kunnen partijen ook onderling beslissen om de huur op te zeggen. Hun akkoord moet wel schriftelijk worden vastgelegd. De huurder heeft geen recht op een vergoeding bij de beëindiging van de huurovereenkomst, tenzij anders is overeengekomen.

Bovendien kunnen partijen ook kiezen om hun huurovereenkomst om te zetten in een klassieke handelshuur. Dit zal het geval zijn als de uitbater zijn zaak op blijvende wijze wil vestigen.

De overdracht van huur en onderhuur zijn verboden. Bovendien gelden er specifieke regels voor de werken ten dienste van de handelszaak.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .